Vi elsker å se hvordan dere kunder bruker produktene våre! Faktisk så mye at vi innimellom ønsker å bruke disse i markedsføringsformål i våre egne kanaler. Enten for å publisere på nettsiden vår, i sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat, eller i e-post, nyhetsbrev og via butikkommunikasjon i våre fantastiske konseptbutikker. Selvfølgelig med godkjenning fra kundene våre! Ved å svare med hashtaggen #yesellos i kommentarfeltet, eller på annen måte gi tydelig uttrykk for at du samtykker til disse vilkårene, godkjenner du følgende:
  1. Du gir Ellos AB (org. nummer: 556044-0264) en ikke-eksklusiv, ikke tidsbegrenset, kostnadsfri og global lisens til å kunne bruke samtlige bilder som du har besvart med #yesellos eller ellers samtykket til som nevnt ovenfor. Du samtykker i at vi benytter dine bilder og ditt navn (inkludert brukernavn i aktuell kanal) i markedsføringsformål i ovenfor nevnte kommunikasjonskanaler. Ellos er ikke forpliktet til å kompensere deg økonomisk for bruken av bildene.
  2. Du har rett til å lisensiere bildene og har tillatelse fra alle eventuelle personer som vises på bildene dine til å lisensiere bildene.
  3. Du bekrefter at bildet ditt ikke krenker rettighetene til noen tredjepart eller bryter med loven.
Merk at lisensen og disse vilkårene ikke påvirkes av at du sletter din konto, bildene eller hashtaggen. Hvis du vil at vi skal slutte å bruke dine bilder, må du si opp lisensen. For å si opp lisensen kan du kontakte oss på imagelicence@ellos.se, eller benytte varslingsfunksjonen som er koblet til bildene vi har publisert på vår nettside.Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å gå videre bekrefter du at du har lest personverninformasjonen.We love to see how our customers use our products! So much so that sometimes, we want to use these for marketing purposes in our own channels. Either to publish them on our site, in our social media channels such as Instagram, Facebook and Snapchat, or in emails, newsletters and via store communication in our fantastic concept shops. With the permission of our customers, of course! By responding in the comments to our request with #yesellos, or in some other way clearly expressing your consent to these terms and conditions, you agree to the following:
  1. You give Ellos AB (org. number: 556044-0264) non-exclusive, unlimited, cost-free, and global license to use all images to which you have responded with #yesellos or otherwise agreed to in accordance with the above. You consent to our use of your images and your name (including user name in the relevant channel) for marketing purposes in the communication channels stated above. Ellos is not required to financially compensate you for use of the images.
  2. You have the right to license the images and have permission from any and all people who appear in your images to license the images.
  3. You certify that your image does not infringe upon a third party’s rights or violate any law.
Note that the license and these terms and conditions are not affected if you erase your account, the images or the hashtag. If you want us to stop using your images, you must terminate the license. To terminate the license, contact us at imagelicence@ellos.se or use the the notification function connected to the images that we have published on our site.Information on how we process your personal data. By going forward, you confirm that you have read the data protection information.